Pravidla a podmínky používání

Revidováno 3. listopadu 2016

Tyto podmínky používají některé pojmy ve významu odlišném od významu, jaký mají tyto pojmy v běžném životě. Jejich přehled a význam je uveden níže.

Pečlivě si přečtěte tyto podmínky (dále jen P&P) ještě předtím, než začnete využívat služeb webových stránek www.wissenberk.net (dále jen “Platforma”), které jsou provozované společností Wissenberk s.r.o. (dále jen “Provozovatel”), IČ 054 83 191 se sídlem Jihočeská 1500/4, Praha 4 - Kunratice, PSČ 148 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C vložka 264433.

Tyto P&P stanoví zásady provozu a užívání Platformy pro Dodavatele, kteří na Platformě nabízí své Projekty, tak i pro Klienty, kteří se na Platformě přihlašují k jednotlivým Projektům Dodavatelů.

Vstupem, užíváním, prohlížením, přenosem nebo uložením Platformy a především přihlášením Projektu nebo přihlášením se k Projektu potvrzujete, že jste tyto P&P přečetli, souhlasíte s nimi, pochopil jste je a zavazujete se tyto P&P dodržovat. Pokud nemáte vůli se těmito P&P řídit, přestaňte nebo nezačínejte Platformu používat.

Uživatel prohlašuje, že při používání Platformy bude jednat v souladu s příslušnými zákony a nařízeními, které se na něj, jakožto Uživatele, vztahují.

Nedílnou součástí těchto P&P jsou Zásady ochrany osobních údajů, které jsou uveřejněny na www.wissenberk.net. Provozovatel si vyhrazuje právo dle svého vlastního uvážení změnit nebo nahradit kteroukoliv z podmínek, nebo kdykoli změnit, pozastavit nebo ukončit Platformu (zejména dostupnost jakékoliv funkce nebo obsahu), uveřejněním těchto změn na Platformě nebo v e-mailovém oznámení registrovaným Uživatelům.

Provozovatel může rovněž stanovit omezení určitých funkcí a služeb nebo omezit přístup ke kterékoliv nebo veškerým službám Platformy a to bez předchozího oznámení.

Každý kdo má v úmyslu stát se Klientem, Klientem - autorem či Dodavatelem, musí mít plnou právní svéprávnost.

Definice základních pojmů Provozovatel - společnost Wissenbert s.r.o, IČ 054 83 191 se sídlem Jihočeská 1500/4, Praha 4 - Kunratice, PSČ 148 00 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C vložka 264433, provozující webové stránky www.wissenbertk.net

Webové stránky, Platforma - webové stránky provozované společností Wissenebrk s.r.o. umístěné na stránce www.wissenberk.cz

Projekt - záměr Dodavatele nebo Klienta-autora prezentovaný na Platformě za účelem získání finančních prostředků od jednotlivých Klientů na jeho realizaci; v některých případech se může jednat o Projekt, který je již zrealizovaný Dodavatelem a je Dodavatelem nabízen k dalšímu prodeji. Jedná se především o projekty z oblasti výzkumu trhu nebo o konzultační projekty z oblasti marketingu, prodeje, distribuce apod.

Registrace Projektu - je přihlášení Projektu do Platformy kompletním, věcně správným a jednoznačným vyplněním předdefinovaného formuláře. Přihlášení podléhá schválení Platformou, která si vyhrazuje právo Projekt odmítnout.

Realizovaný Projekt - je Projekt, který sehnal ve vymezenou dobu financování pro svoji realizaci Dodavatelem; případně Projekt, který Dodavatel již zrealizoval a nabízí ho k dalšímu prodeji. Realizovaný Projekt je v Platformě dostupný po dobu 12 měsíců od data dokončení.

Nerealizovaný Projekt - je Projekt, který nesehnal ve vymezenou dobu financování pro svoji realizaci Dodavatelem

Knihovna výstupů - je virtuální knihovna, kam Dodavatel Projektu nahrává výstupy z Projektu, které se zavázal dodat v návrhu Projektu, např. prezentace, tabulky, audio/video apod.

Klient-autor - je fyzická nebo právnická osoba registrovaná jako Klient, která Provozovateli zašle žádost o zprostředkování Dodavatele pro Projekt. Klient-autor se tím zavazuje k výběru právě jednoho Dodavatele z nabídek zaslaných na výzvu Platformy jednotlivým Dodavatelům. Klient-autor se zasláním žádosti o zprostředkování Dodavatele zavazuje zakoupit alespoň jeden deseti procentní podíl v jím navrhovaném Projektu.

Klient - je fyzická nebo právnická osoba, která se v Platformě zaváže ke spolufinancování jím vybraného Projektu nákupem alespoň jednoho desetiprocentního podílu a tím k uhrazení faktury Dodavatele dle dohodnutých platebních podmínek. Tato fyzická nebo právnická osoba je v Platformě zaregistrována jako Klient. Dodavatel - je fyzická nebo právnická osoba, která nabízí k realizaci (nebo již realizoval) Projekty. Dodavatel dodává veškerou práci na Projektu v maximální možné kvalitě a v čase, který se zavázal dodržet v návrhu Projektu.

Uživatel - je kdokoliv, kdo přistupuje na stránky Platformy, prohlíží je, šíří jejich obsah nebo jakýmkoliv způsobem používá Platformu. Provozovatel může dle svého uvážení odmítnout nabízet služby Platformy kterékoliv fyzické nebo právnické osobě.

Podíl - každý Projekt nabízí Klientům k nákupu alespoň jeden podíl, který u Projektů navrhovaných k realizaci představuje právě 10% z celkové ceny Projektu. Klient se k Projektu přihlašuje nákupem alespoň jednoho podílu a tím se zavazuje zaplatit Dodavateli částku ve výši odpovídající počtu Klientem objednaných podílů.

Registrace - je úkon umožňující podílet se na službách poskytovaných Platformou, tj. především navrhování Projektů (registrace Dodavatel i Klient) a přihlášení se ke spolufinancování Projektů (registrace Klient). Uživatelé se registrují buď jako Klienti nebo jako Dodavatelé a není jim umožněna registrace Klient i Dodavatel. Oběma skupinám je umožněno registrovat se využitím svého LinkedIn účtu.

Uživatelé jsou povinni poskytnout Provozovateli přesné a úplné registrační údaje a tyto údaje pravidelně aktualizovat.

Uživatel nesmí použít účet jiného uživatele.

Provozovatel si vyhrazuje právo zamítnout nebo zrušit registraci uživatele dle svého výlučného uvážení.

Popis práce Platformy

Provozovatel je zprostředkovatelem vztahu mezi Dodavateli a Zákazníky. Provozovatel umožňuje Dodavatelúm prezentovat své Projekty na webových stránkách www.wissenberk.net. Hlavním posláním Platformy je snaha různými direct marketingovými kampaněmi získat alespoň minimálně požadované financování shromážděním Klientů pro daný Projekt (tj. nákup alespoň 10 podílů) a to v předem dané lhůtě, která je součástí návrhu Projektu od jeho Dodavatele. Platforma na sebe ale nepřebírá závazek toto financování ve stanovené lhůtě získat. Lhůtu pro financování může Platforma navrhnout Dodavateli prodloužit o právě 50% původní lhůty, pokud jeho Projekt sehnal alespoň 50% požadovaného financování.

Platforma zároveň umožňuje spolupráci jednotlivých Klientů při navrhování nových Projektů a zprostředkovává nabídky na takovéto Projekty.

Nabídka projektu k realizaci ze strany Dodavatele je nabídkou k uzavření smlouvy. Její akceptování formou objednání alespoň jednoho podílu je projev vůle Klienta učiněný prostřednictvím Platformy takovou nabídku přijmout.

Sežene-li Platforma požadované minimální financování, předává Provozovatel Dodavateli Projektu seznam přihlášených Klientů spolu s fakturou Provozovatele za zprostředkování. Vystavení faktur a definice platebních podmínek pro jednotlivé Klienty shromážděných na daném Projektu je povinností Dodavatele Projektu. Ve slíbeném termínu dokončení Projektu Platforma vyžaduje od Dodavatele Projektu nahrání výstupů z Projektu do Knihovny výstupů.

Povinnosti uživatelů

Uživatelé se povinni neuveřejňovat jakýkoliv nepravdivý či nezákonný obsah, přetěžovat Platformu, využívat Platformu k prezentaci svých obchodních sdělení nevztahujících se k Projektům a zejména zneužívat registrace Klient/Dodavatel pro získávání informací o projektech, které jim neposkytuje jejich registrace.

Nakládání s výstupy z Projektů

Pokud z obsahu Platformy nevyplývá něco jiného, je veškerý její obsah a software (včetně jejich sestavení a uskupení) autorským dílem Provozovatele nebo třetích stran a je chráněn autorským právem.

Výstupy z Projektů, které byly celé zafinancovány prostřednictvím Platformy, jsou dostupné po dobu 12 měsíců výhradně v Platformě (Knihovna výstupů). Pokud se Dodavatel nedohodl písemně s Provozovatelem jinak, je po dobu 12 měsíců reprodukce, zveřejnění, používání, zpětné analyzování, prodej nebo jiné obchodní používání Projektu zafinancovaného Platformou považováno za porušení těchto P&P Dodavatelem se všemi z toho vyplývajícími právními následky, zejména ve smyslu náhrady škody. Po uplynutí 12 měsíců může Dodavatel s Projektem zafinancovaným Platformou volně nakládat dle svého uvážení.

Na Projekty, které Dodavatel již zrealizoval a nabízí je na Platformě pouze k dalšímu prodeji, se nevztahuje omezení dostupnosti pouze na Platformu. S takovými Projekty Dodavatel nakládá dle svého uvážení. Dodavatel Projektu je vlastníkem autorských práv pro každý jím realizovaný Projekt.

Provozovatel Platformy a vlastník autorských práv k Projektu udělují společně nevýhradní a nepřenosnou licenci k používání výstupů z Projektu pro vnitřní i vnější použití v rámci firmy/organizace Klientům, kteří spolufinancovali Projekt.

Každý Klient spolufinancující Projekt souhlasí, že bez předchozího písemného souhlasu vlastníka autorských práv k Projektu nebude kopírovat, publikovat, distribuovat, prodávat a dále šířit výstupy z Projektu třetím stranám s výjimkou jeho konzultačních a marketingových partnerů (typicky např. reklamních agentur), kteří mohou výstupy používat pouze ve prospěch daného Klienta.

Vlastník autorských práv a Provozovatel udělují souhlas se sdílením výsledků Projektu, pokud jsou výsledky zřetelně označeny logem vlastníka práv a Platformy.

Vlastník autorských práv k Projektu uděluje souhlas k tomu, že Platforma může používat výstupy Projektu k propagaci Platformy, aby zlepšila svoji schopnost zajistit financování všech dalších Projektů nabízených na Platformě. Tento souhlas může vlastník autorských práv kdykoliv odvolat a to písemnou formou (vč. elektronické pošty) na adresu Provozovatele. Ostatní práva a povinnosti vyplývající z autorských práv nejsou dotčena.

Provozovatel si vyhrazuje právo na odstranění či změnu Projektu, dozví-li se o tom, že byla zveřejněním Projektu porušena jakákoli práva třetích osob týkající se zejména práva autorského.

Odměny Klientům, Dodavatelům a Platformě

Provozovatel si nenárokuje jakýkoliv honorář za provozování Platformy.

Klienti jsou odměňováni právě v těchto případech:
1. Pokud Projekt sehnal více než minimální požadované financování, dostanou Klienti s více než jedním podílem 50% slevu z druhého podílu a 80% z třetího a každého dalšího podílu na daném Projektu. Přednost dostává Klient, který se rozhodl financovat Projekt dřív.
2. Pokud i poté zůstane více peněz než minimální požadované financování, dostává slevu 50% Klient-autor, pokud takový existuje.

V případě, kdy jsou vypořádány všechny možné odměny Klientům, a Projekt vygeneroval stále více financí než je minimální požadované financování, jsou všechny zbylé finanční prostředky připsány k dobru Dodavatele.

Odměna Provozovateli náleží pouze v případě, že:
1. Platforma zprostředkovala financování pro Projekt alespoň v minimální požadované výši, tj. shromážděním minimálně 10 podílů, a to ve výši 20% z celkové částky, která je připsána k dobru Dodavateli po odečtení všech odměn pro Klienty
2. Platforma zprostředkovala prodej již zrealizovaného Projektu a to ve výši 15% z ceny Projektu pro každého dalšího Klienta

Společná ustanovení

Platforma umožňuje Uživatelům připojit se k jiným webovým stránkám, které nejsou pod kontrolou Provozovatele. Pokud Uživatel vstupuje na webové stránky třetích osob, činí tak na vlastní odpovědnost. Užíváním Platformy Uživatel potvrzuje a souhlasí, že Provozovatel neodpovídá za zboží, služby, obsah, funkce, přesnost, zákonnost, vhodnost nebo jakýkoli jiný aspekt těchto webových stránek. Uživatel dále potvrzuje a souhlasí, že Provozovatel neodpovídá přímo ani nepřímo za jakoukoli škodu nebo ztrátu způsobenou nebo údajně způsobenou nebo související s užíváním jakýchkoli webových stránek.

Provozovatel prohlašuje, že nemá žádnou kontrolu ani povinnost přijmout jakékoli opatření ohledně toho, jací uživatelé přistupují na Platformu či jaké dopady na Uživatele může Platforma mít.

Platforma může obsahovat nebo odkazovat na webové stránky obsahující informace, které mohou být považovány za urážlivé nebo nevhodné. Provozovatel neodpovídá za správnost, dodržování autorských práv, zákonnost ani vhodnost materiálů obsažených nebo zpřístupněných prostřednictvím Platformy.

V souladu s ustanovením § 14 a násl. zákona č. 634/1992 Sb. v platném znění, o ochraně spotřebitele, tímto Provozovatel informuje Uživatele, že subjekty řešení mimosoudních sporů jsou: Obecným subjektem pro řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, www.coi.cz.

Subjektem pro řešení sporů v oblasti finančních služeb je Finanční arbitr, Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1, www.finarbitr.cz.

Subjektem pro řešení sporů v oblasti elektronických komunikací a poštovních služeb je Český telekomunikační úřad, Sokolovská 219, 190 00 Praha 9, www.ctu.cz.

Závěrečná ustanovení

Dodavatelé zcela odpovídají za své Projekty, zejména za poskytnutí přesných a nezavádějících informací a splnění veškerých závazků uvedených při přihlášení Projektu, který navrhují k realizaci.

Provozovatel nedohlíží na kvalitu, plnění ani přesnost jakýchkoliv Projektů prezentovaných na Platformě. Zároveň Provozovatel neodpovídá za žádnou škodu nebo ztrátu utrpěnou v důsledku interkací mezi Dodavateli a Klienty, Dodavateli navzájem a Klienty navzájem.

Pokud se stane kterékoli ustanovení těchto P&P nevymahatelné, neplatné či neúčinné, bude jeho užití vyloučeno nebo omezeno na minimální nezbytný rozsah. Tato skutečnost nemá vliv na vymahatelnost, platnost či neúčinnost ostatních oddělitelných ustanovení P&P.

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit tyto P&P, jakož i Zásady ochrany osobních údajů, a to bez udání důvodu. O případných změnách budou Uživatelé Webových stránek informováni prostřednictvím zveřejnění oznámení ne Webových stránkách anebo zasláním oznámení prostřednictvím emailu. Znění nových P&P či Zásad ochrany osobních údajů je účinné ode dne jejich uveřejnění na Webových stránkách Provozovatele, není-li Provozovatelem stanoveno jinak.