Zásady ochrany osobních údajů
společnosti Wissenberk s.r.o.

Revidováno 3. listopadu 2016

Tyto zásady ochrany osobních údajů ("Zásady") jsou nedílnou součástí obchodních podmínek společnosti Wissenberk s.r.o., se sídlem Jihočeská 1500/4, Praha 4 - Kunratice, PSČ 148 00, zapsané u Městského soudu v Praze oddíl C vložka 264433 (dále jen „Wissenberk“).

Zásady popisují, jakým způsobem společnost Wissenberk shromažďuje, užívá a zpřístupňuje, tedy nakládá, s Vašimi osobními údaji ve vztahu k webovým stránkám provozovaným společností Wissenberk na adrese http://www.wissenberk.net (dále jen "Platforma") a službám poskytovaným společností Wissenberk prostřednictvím Platformy (dále jen "Služby"). Společnost Wissenberk shromažďuje jen takové osobní údaje, které umožní společnosti poskytnout Vám požadované Služby.

Společnost Wissenberk může měnit a doplňovat tyto Zásady kdykoli pomocí umístění revidované verze na Platformě a taková změna a doplnění nabude účinnost k datu takového umístění.

Osobní údaje, které společnost Wissenberk shromažďuje

K založení Vašeho účtu k využívání Služeb poskytovaných společností Wissenberk na Platformě (dále jen „registrace“), vyžaduje společnost Wissenberk poskytnutí následujících osobních údajů: jméno, příjmení, emailová adresa a jméno zaměstnavatele/společnosti.

Společnost Wissenberk se zavazuje užívat tyto informace k založení Vašeho účtu, ke správě účtu a k zajištění Vašeho přístupu ke Službě a k jejím aktualizacím. Souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů je vyžadován při registraci Služby. Tento souhlas můžete kdykoli odvolat, a to prostřednictvím emailu zaslaného na emailovou adresu společnosti Wissenberk admin@wissenberk.net s uvedením Vašeho jména, příjmení z důvodu Vaší identifikace.

V případě používání Platformy, a to i bez registrace, zaznamená společnost Wissenberk Vaši IP adresu a standardní údaje, jako je typ Vašeho prohlížeče a stránky, které jste si na Platformě prohlíželi. Tyto informace slouží k monitorování a k prevenci podvodů, diagnostice problémů a ke zpracování statistických údajů, které jsou anonymní a neuvádějí Vaše osobní údaje.

Nakládání s osobními údaji

Vámi poskytnuté údaje v rámci registrace či při prohlížení Platformy společnost Wissenberk použije k účelům uvedeným a dále jen k těmto účelům:

(i) vyhovění Vaší žádosti o Službu, tj. zejména ke zpracování Vašich údajů určených k výměně mezi Klientem a Dodavatelem projektu, v případě úspěšného financování projektu;
(ii) ke zlepšování kvality poskytované Služby a Platformy;
(iii) k Vašemu kontaktování za účelem řešení problémů souvisejících s využíváním Služby nebo Platformy;
(iv) k zasílání informací o Službě, mj. potvrzení, oznámení, aktualizace a podpůrná a administrativní sdělení;
(v) k zasílání sdělení o výrobcích a službách a akcích pořádaných společností Wissenberk;
(vi) a k usnadnění užívání Platformy tak, abyste mohli uvádět méně údajů.

Osobní údaje budou společností Wissenberk uchovávány po dobu platnosti Vašeho účtu a dále po dobu nejdéle 5 let od zrušení účtu.

Není-li v těchto Zásadách stanoveno jinak, společnost Wissenberk bez Vašeho výslovného souhlasu nepronajímá ani neprodává žádné osobně identifikovatelné údaje, shromážděné prostřednictvím Platformy nebo Služby, ani je nesdílí s jinými osobami nebo nespřízněnými společnostmi, s výjimkou těchto případů:
poskytování těchto údajů Dodavatelům projektů, kteří spolupracují se společností Wissenberk a potřebují přístup k Vašim údajům, aby mohli vykonávat tuto činnost;
dodržování právních předpisů nebo v reakci na požadavky právních předpisů;
ochrana práv a majetku společnosti Wissenberk, jejích zástupců, uživatelů a jiných osob, zejména za účelem vymáhání jejích smluv, zásad a uživatelských podmínek a v naléhavých případech na ochranu vlastní bezpečnosti společnosti Wissenberk, uživatelů jejích služeb nebo jakékoli jiné osoby;
v souvislosti s jakoukoli fúzí, prodejem majetku společnosti, financováním nebo nabytím všech nebo části podniku společnosti Wissenberk ze strany jiné společnosti nebo v průběhu takového procesu.

Společnost Wissenberk bez Vašeho souhlasu ze zásady nezpřístupňuje osobní údaje shromážděné po internetu třetími osobám pro účely přímého marketingu. Pokud si budete přát tento souhlas kdykoli po jeho udělení odvolat, sdělte to společnosti Wissenberk na e-mailovou adresu admin@wissenberk.net.

Dodavatelé projektů obdrží Vaše údaje, a to jméno, příjmení, emailovou adresu a zaměstnavatele pouze tehdy, pokud projekt, u kterého jste si objednali alespoň 1 podíl, je úspěšně financován.

Správa Vašeho účtu, aktualizace údajů, smazání účtu

V rámci vedení účtu máte možnost Vaše osobní údaje aktualizovat, opravit, popř. Váš účet smazat. Pokud dojde ke smazání účtu, společnost Wissenberk si vyhrazuje právo k uchovávání nezbytných informací ohledně těch uživatelů Služby, kteří porušili obchodní podmínky, či kterým byl účet společností Wissenberk zrušen, a to z důvodu jejich opakovaného zneužití Služeb.

Bezpečnostní opatření a sdělení osobních údajů

Účet každého uživatele Služby je chráněn heslem, které si sami zvolíte. Doporučujeme heslo uchovávat v tajnosti a nesdělovat jej třetím osobám, a to ani prostřednictvím emailu, v kterém bude heslo vyžadováno. Společnost Wissenberk nezasílá uživatelům Služby emailové zprávy, které obsahují požadavek na zadání hesla do emailu. V případě zapomenutého hesla, obdrží uživatel, na svou žádost a na emailovou adresu uvedenou v registraci, email obsahující dočasné heslo k přístupu na svůj účet, kde si zvolí nové heslo.

Společnost Wissenberk neodpovídá za zneužití poskytovaných údajů, ke kterému došlo v důsledku neoprávněného přístupu třetí osoby, či v průběhu přenosu dat v rámci komunikačních sítí. Uživatel bere na vědomí, že údaje a informace poskytnuté na internetu např. v rámci diskuzního fóra, chatu či emailu, mohou být zneužity třetími osobami. Při uvádění Vašich údajů prostřednictvím internetu buďte proto obezřetní.

Wissenberk uchovává Vaše osobní údaje v souladu s nejvyššími bezpečnostními standardy, prostřednictvím široké škály bezpečnostních opatření, včetně šifrovacích a ověřovacích nástrojů, aby zabránila neoprávněnému přístupu, pozměnění, zveřejnění nebo zničení Vašich osobních údajů a zachovávala jejich utajení. Vaše osobní údaje jsou chráněny firewally a jsou přístupné pouze omezenému počtu osob, které jsou povinny uchovávat tyto údaje v tajnosti.

Nehledě na toto úsilí ze strany společnosti Wissenberk nelze zaručit 100% bezpečnost přenosu údajů prostřednictvím veřejné sítě internet. Vaše osobní údaje mohou být například ovlivněny určitými událostmi mimo dosah společnosti Wissenberk, jako je činnost hackerů a fyzická krádež. Berete na vědomí, že osobní údaje poskytujete na své vlastní nebezpečí.

Cookies a internetové beacons

Aby Vám společnost Wissenberk mohla poskytovat služby přizpůsobené Vaším potřebám, používá tzv. cookies (session ID cookies a trvalé cookies) k uchovávání a příležitostnému sledování Vašich návštěv Platformě. Cookie je malý textový soubor, který je uložen ve Vašem počítači pro účely zaznamenávání. Společnost Wissenberk užívá cookies, aby Vám usnadnila navigaci po Platformě. Po zavření Vašeho prohlížeče, platnost session ID cookie uplyne. Trvalé cookie zůstává na Vašem pevném disku po delší dobu. Většina internetových prohlížečů je nastavena tak, že automaticky akceptuje cookies. Cookies můžete obvykle odstranit nebo odmítnout tak, že se řídíte pokyny v podpůrném souboru svého internetového prohlížeče. Pokud však odstraníte cookies, nemusíte mít možnost plně využívat všech aspektů Platformy nebo Služby.

Společnost Wissenberk může shromažďovat údaje při využití Platformy také pomocí internetových beacons. Tyto naváděče jsou elektronické obrázky, které lze užívat na Platformě v souvislosti se Službami nebo v e-mailu, který zašle společnost Wissenberk. Ta užívá beacons k předávání cookies, k počítání návštěv a k tomu, aby Vám sdělila, zda byl nějaký e-mail otevřen a vyřízen. Wissenberk může rovněž shromažďovat informace o Vašem počítači nebo o jiném přístupovém zařízení ke zmírnění rizik a k prevenci podvodů.

Kontakt

Veškeré dotazy týkající se ochrany osobních údajů, či upozornění na porušení práv, zasílejte prostřednictvím emailu společnosti Wissenberk na adresu : admin@wissenberk.net